Nabór - Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej

Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej
"Stąd nasze korzenie, stąd siła nasza płynie."
Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwum > 2017/18
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
nauczyciela wychowania przedszkolnego – 1 etat
1. Miejsce wykonywania pracy:
Punkt Przedszkolny w  Szkole Podstawowej  w Hucie Nowej, 26-004 Bieliny
2.  Stanowisko: nauczyciel przedszkola.      
3. Okres zatrudnienia: od 4 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r .     
4.  Podstawa zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.      
5.   Wymagania niezbędne związane ze stosunkiem pracy:
1)   posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz.U z 2015 r.poz.1264).
2)   spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.
6.    Wymagania dodatkowe:
1)   ukończenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
2)   doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
7.    Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny,
2)   życiorys – curriculum vita,
3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,
4)  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
5)  kopie świadectw pracy,
6)  zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,
7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
9)   oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celach naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.
8.    Inne informacje:
1)   z kandydatami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w  Hucie Nowej.
2)   wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły,
3)    oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
4)   wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem.

9.    Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej  w godzinach 8-14 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej,26-004 Bieliny w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Na kopercie należy podać: adres zwrotny i numer telefonu kontaktowego oraz umieścić dopisek: ”Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola” Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej, 26-004 Bieliny.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej.
Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej
Huta Nowa 48
26 - 004 Bieliny woj. świętokrzyskie
e-mail: sphn@wp.pl
+( 48 ) 41 30-25-069

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego