Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej

Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sphutanowa.com

Data publikacji strony internetowej: 20070407.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-0901.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 •  zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych (dla osób słabowidzących)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maruszak, e-mail: agnieszka.maruszak@sphutanowa.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413025069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie placówki znajduje się 5 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku parter jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd, toaleta), pozostałe poziomy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6.  Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej

Huta Nowa 48

26-004 Bieliny

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sylwester Cieśla

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. ul. Wapiennikowa 2 lok. 4

25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonywania ciążących obowiązków prawnych na Administratorze/ podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji zadań zgodnych z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;

5)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;

6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;

9)dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.