Projekt: „W cyfrowym świecie”

 Projekt „W cyfrowym świecie” realizowany w okresie 2.01.2019- 30.06.2020 skierowany jest do uczniów klas 4-7 oraz nauczycieli. Jego celem jest rozwój w umiejętności wykorzystania narzędzi TIK (podniesienie kompetencji cyfrowych) poprzez:     1)  udział 20 uczniów w zajęciach dodatkowych (rozwijających) w okresie od 01.2019 r. do końca 06.2020r. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach komputerowych (10 uczniów) i zajęciach kółka dziennikarskiego (10 uczniów). Projekt stwarza szansę równego dostępu do narzędzi TIK dla każdego ucznia bez względu na płeć, zdolności, pochodzenie, niesprawność i in. Zintensyfikowane wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych wzmocni umiejętności i predyspozycje młodych ludzi, które przydatne będą na dalszych etapach kształcenia.
      2) szkolenie nauczycieli z zakresu narzędzi TIK (7 K); Szkolenie nauczycieli pozwoli w pełni wykorzystać pozyskany sprzęt oraz uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Wykorzystywanie na różnych zajęciach atrakcyjnych dla dzieci narzędzi i metod pracy będzie miało bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie ucznia otaczającym go  światem.     3) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w narzędzia TIK – zakup 5 komputerów z oprogramowaniem. Poprzez doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt typu: komputery stacjonarne z nowoczesnym oprogramowaniem, zostaną stworzone możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji cyfrowych u uczniów. Wsparcie wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności wśród uczniów, co zwiększy szanse na osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce.
 Kwota dofinansowania 37 337,50 zł. Wkład własny: 4900,00zł.