Regulamin funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej w Hucie Nowej w czasie epidemii obowiązujący od 18 maja 2020 r.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska.
 2. Boisko czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Osoby, które będą korzystały  z boiska, muszą ten fakt zgłosić opiekunowi obiektu, którym jest pracownik obsługi SP w Hucie Nowej.
 1. Na obiekcie nie może przebywać więcej niż 14 osób + 2 trenerów.
 2. Z obiektów sportowych nie mogą korzystać uczniowie, którzy w danym czasie mają zdalne zajęcia lekcyjne.
 3. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

 

 • Akcesoria i sprzęt sportowy we własnym zakresie.
 • W czasie korzystania z boiska obowiązkowo należy :
 • zachowywać dystans społeczny,
 • zasłaniać twarz (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczyć liczbę osób,
 • dezynfekować urządzenia po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowo dezynfekować ręce dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystać z osobistego sprzętu treningowego.
 1. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
 • wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
 • przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
 • zaśmiecania terenu,
 • dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
 • korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wjeżdżania motorowerami, motocyklami i samochodami,
 • palenia papierosów,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko z amatorskim uprawianiem sportu. 
 1. Teren boiska wielofunkcyjnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności 

   w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz   instrukcji. 

 

Administrator gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.