Harmonogram nauczania

Regulamin funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej w Hucie Nowej w czasie epidemii.

 1.  

  1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska.
  2. Boisko czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
  3. Osoby, które będą korzystały  z boiska, muszą ten fakt zgłosić opiekunowi obiektu, którym jest konserwator lub woźna SP w Hucie Nowej.
  4. Na obiekcie nie może przebywać więcej niż 6 osób.
  5. Osoby do 13 lat mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej.
  6. Akcesoria i sprzęt sportowy we własnym zakresie.
  7. W czasie korzystania z boiska obowiązkowo należy :
  • zachowywać dystans społeczny,
  • zasłaniać twarz (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczyć liczbę osób,
  • dezynfekować urządzenia po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowo dezynfekować ręce dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystać z osobistego sprzętu treningowego.
  1. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
  • wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
  • przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
  • zaśmiecania terenu,
  • dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
  • korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wjeżdżania motorowerami, motocyklami i samochodami,
  • palenia papierosów,
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
  1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko z amatorskim uprawianiem sportu.
  2. Teren boiska wielofunkcyjnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.

   Administrator gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.