REKRUTACJA DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH W 2024 R.

Szanowni Rodzice,

Gmina Bieliny uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

  • do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 26.02.2024 r.  do 11.03.2024 r.

  • do klas pierwszych szkół podstawowych

od 12.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Do dnia 9.02.2024 r.,  rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego  składają  deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 do dyrektora placówki, gdzie dziecko obecnie uczęszcza. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2024r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0”

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci : w wieku od 3 do 5 lat, 6-letnie ( objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym), 7-letnie ( którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego),  w wieku powyżej 7 lat, (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego).

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Dokumenty do pobrania :

  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola gm. Bieliny na rok szkolny 2024/2025 – docx
  2. Zarządzenie nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Bieliny z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny
  3. Uchwała nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  4. Wniosek o przyjęcie do szkoły 2024/2025 – dox
  5. Zarządzenie nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Bieliny z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny
  6. Uchwała nr XXXI/237/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Bieliny