ERAZMUS+ Zmienia życie, otwiera umysły

Gmina Bieliny jest jednostką samorządu terytorialnego, która troszczy się o edukację i zauważa potrzebę poprawy jakości pracy placówek oświatowych znajdujących się na jej terenie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych priorytetów europejskich. Między innymi z tego powodu aplikowano w programie Erasmus Plus. Uczestnikami projektu Kreatywność to przyszłość – nowe wyzwania edukacyjne dla gminy Bieliny byli przedstawiciele urzędu oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy.

Współczesna edukacja wymaga innowacyjnych pomysłów – pomysły te wymagają kreatywności. Dlatego też coraz częściej w dzisiejszym świecie dostrzegana jest wartość kreatywności jako zdolności do generowania oryginalnych pomysłów, twórczego myślenia i wytwarzania praktyk społecznych opartych między innymi na nowoczesnych technologiach i skutecznej komunikacji w językach obcych. Po wnikliwej analizie z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzonej w szkołach na terenie gminy wyciągnięto wnioski i określono potrzeby środowiska edukacyjnego w zakresie doskonalenia i podnoszenia poziomu jakości pracy szkół. Odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby było stworzenie długofalowego Europejskiego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bieliny i podjęcie konsekwentnych działań w celu jego realizacji.
Wspólny projekt konsorcjum i jego cele wynikały z Europejskiego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bieliny, który został opracowany we współpracy ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces kreowania lokalnej polityki oświatowej: nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele organu prowadzącego oraz po konsultacjach z przedstawicielami organizacji uczniowskich.
Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli szkół w zakresie: efektywnych metod nauczania i uczenia się języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania dwujęzycznego oraz kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych w oparciu o doświadczenia portugalskie i maltańskie. Cel wpisywał się w cele programu Erasmus+ związane z rozwojem umiejętności ogólnych i horyzontalnych w szczególności związanych z TIK, wielojęzycznością, uczeniem się j. obcych, podnoszeniem jakości, innowacyjności instytucji edukacyjnych, rozwijanie współpracy, lepszego wykorzystania TIK i otwartych zasobów edukacyjnych.

Jako grupa szkół w gminie reagujemy na zmiany, które zachodzą w społeczeństwie, edukacji i na rynku pracy.

Zrealizowaliśmy wszystkie niżej wymienione potrzeby konsorcjum założonego w związku z realizacją projektu:

  • nabycie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie efektywnych metod nauczania i uczenia się języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania dwujęzycznego oraz kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych;
  • skorzystanie z dobrych praktyk, narzędzi, metod wypracowanych w Portugalii i na Malcie jako pomocy w efektywnym nauczaniu;
  • podniesienie jakości pracy szkół – nadanie lokalnej polityce oświatowej gminy Bieliny wymiaru europejskiego;
  • zorganizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli – liderów zespołu, którzy przenieśli zdobytą wiedzę i umiejętności na grunt gminy Bieliny:
  • zapoznanie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za kształtowanie i planowanie polityki oświatowej w gminie Bieliny z systemami edukacyjnymi, modelami zarządzania oświatą, nowymi metodami nauczania oraz innowacjami pedagogicznymi w krajach UE.

Źródło finansowania: współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, kwota: 55856 euro.