Harmonogram nauczania

Rekrutacja do Punktu i Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej informuje, że na mocy Zarządzenia nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Bieliny z dnia 18 stycznia 2021 roku ogłasza rekrutację do PUNKTU i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

 

Harmonogram rekrutacji :

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 15.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 05.2021 r. do dnia 14.05.2021r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 u.p.o. – w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1.03.2021 r. do dnia 26.03.2021 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 17.05.2021 r. do dnia 18.06.2021 roku.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 03.2021 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym – w dniu 21.06.2021 roku.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1.04.2021 r. do dnia 9.04.2021 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 22.06.2021 r. do dnia 28.06.2021 roku.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym – w dniu 15.04.2021 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30.06.2021 roku.

Dyrektor zastrzega, że postępowanie uzupełniające ruszy w przypadku posiadania w przedszkolu wolnych miejsc, w przeciwnym wypadku procedura ta nie zostanie uruchomiona.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 roku tj:

 • Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – potwierdzone dokumentem odpowiednio: zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni, oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, za które można uzyskać 20 punktów.
 • Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica kandydata, za które można uzyskać 10 punktów.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły w obwodzie, której znajduje się przedszkole – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica kandydata, za które można uzyskać 8 punktów.
 • W obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki, za które można uzyskać 5 punktów.

Rodzice uczniów już uczęszczających do przedszkola, na mocy art 153 ust. 2 u.p.o. na 7 dni przed rozpoczęciem terminu rekrutacji, tj. do dnia 8 lutego 2021 r., składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego

Załączniki do pobrania: