Harmonogram nauczania

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

Procedura bezpieczeństwa

w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,

związanego ze stanem epidemicznym w kraju

w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej

obowiązująca od dnia 1 września 2020r.

 

 

 • 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, zwana dalej szkołą, od dnia 1 września 2020r. funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Kontakt bezpośredni z nauczycielem, dyrektorem, innym pracownikiem szkoły jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
 4. Środkiem do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia jest telefon. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz (np. opiekunowie dzieci, dostawca cateringu, kurier itp.), należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 2 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 6. Osoby trzecie (oprócz rodziców) nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 7. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek, wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej.
 8. Do szkoły mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 9. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 10. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe.
 11. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa w tracie przerw międzylekcyjnych – zarówno przez uczniów, jak i pracowników.
 14. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, z którego korzysta się w przypadku podejrzenia u ucznia infekcji. Temperatura mierzona jest również każdej osobie wchodzącej z zewnątrz.
 15. Prowadzony jest rejestr osób wchodzących z zewnątrz wraz z rejestrem temperatury ciała. Osoba u której stwierdzono temperaturę powyżej 37,8oC nie zostanie wpuszczona do budynku szkoły.
 16. Do rejestracji dziennej uczniów wykorzystywane są listy obecności na zajęciach.
 17. Budynek szkoły otwierany jest o godzinie 7.45.
 • 2

Organizacja i funkcjonowanie klas

 1. W klasach I etapu edukacyjnego nauczycie organizują pracę tak, aby przerwy przypadały na czas trwania zajęć w klasach II etapu edukacyjnego, a opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele wychowawcy.
 2. W klasach IV – VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 3. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się
  w jednej sali (z wyjątkiem wychowania fizycznego).
 4. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni zachowywać zasadę dystansu, ograniczyć przemieszczanie się do czynności niezbędnych.
 5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły zarówno w trakcie zajęć jak i w czasie przerw.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. Uczeń dezynfekuje ręce przed rozpoczęciem i po zakończonej lekcji wychowania fizycznego.
 13. Pozostałe zajęcia lekcyjne odbywają się według następujących zasad:
 • uczniowie danej klasy podczas wszystkich zajęć lekcyjnych przebywają w wyznaczonej sali;
 • uczniowie trzymają bezpieczny dystans między sobą i nauczycielem;
 • do toalety uczniowie wychodzą pojedynczo i tylko za zgodą nauczyciela.
 • 3

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru formy kształcenia: stacjonarnej, mieszanej lub zdalnej dokonuje się
  w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego.
 2. W przypadku gdy na terenie obwodu szkoły występują ogniska chorobowe, dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji, gdy nie wszczęto procedury określonej w ust. 2 w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych oraz dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
  lat 3.
 4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, może zawiesić zajęcia stacjonarne
  na czas oznaczony, jeśli na terenie szkoły może być zagrożone zdrowie dzieci.
 5. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w pkt. 4 może dotyczyć grupy uczniów, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego) lub mieszanej formy kształcenia (hybrydowej).
 6. Wprowadzenie formy kształcenia mieszanej lub zdalnej, o której mowa w ust. 5 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
 7. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 8. W przypadku wprowadzenia w szkole formy kształcenia zdalnego dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi
  w przepisach szczególnych.
 • 4

Pracownicy pedagogiczni i obsługi

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 4. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka / ucznia nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 5. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia oraz z chorobami współistniejącymi.
 6. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci / uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 7. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami oraz z osobami z zewnątrz
  z zachowaniem dystansu odległości.
 8. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 10. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 11. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: np. przyłbice, fartuchy należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 12. Personel kuchenny i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 13. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 14. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy, krzeseł, lamperie ścian,
 • dezynfekcji toalet,
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń
  będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w salach, pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
 • 5

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka/ ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • 6

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Wyznaczono strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 3. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki zostają odłożone na okres 2 dni do pudła oznaczonego datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 • 7

Higienistka szkolna

 1. Ustala się i upowszechnia, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania
  i wychowania/higienistką szkolną, zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 8

Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem według ustalonego harmonogramu.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze.
 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 5.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni
  z wykorzystaniem środków myjących.
 • 9

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły.
 4. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.
 5. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł odebrać towar.
 6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić ani przyprowadzać go do szkoły/ przedszkola.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
 4. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy oraz zostanie zmierzona temperatura, odnotowuje się to w karcie informacyjnej o stanie zdrowia dziecka /ucznia.
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. W izolatorium dziecko / uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 8. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących
  na terenie placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia ucznia.
 10. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia.
 11. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu ucznia oraz informuje do którego szpitala został on przewieziony.
 12. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach oraz organ prowadzący szkołę.
 13. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 14. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 15. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko/ uczeń podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 5 maja 2020r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 6/2020.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, dyrektor szkoły, a podczas jego nieobecności wychowawca klasy, w imię dobra społecznego i bezpieczeństwa ucznia decyduje o konieczności dopełnienia pomiaru temperatury i izolacji dziecka.
 7. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
 8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Deklaracja rodziców

Załącznik nr 2 – Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka/ucznia