WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „BIELIŃSKIE STACJE WSPARCIA”

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.100.2020

Wójta Gminy Bieliny
 z dnia  01 września 2020 r.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU                                                                  PN. „BIELIŃSKIE STACJE WSPARCIA”

 

 • 1. Organizacja zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego
 1. W placówce może przebywać w jednej wyznaczonej sali maksymalnie 15 dzieci.
 2. Dystans między dziećmi a wychowawcami powinien wynosić nie mniej niż 1,5 m.
 3. W trakcie zajęć tematycznych oraz zajęć z psychologiem uczestnicy projektu będą przebywać pod opieką wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego oraz prowadzącego zajęcia.
 4. Każdą salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie przerw między konsultacjami z psychologiem, zajęciami tematycznymi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Wietrzenia z częstotliwością określoną wyżej podlegają także części wspólne (korytarze)
 5. Pracownicy Placówki tj. wychowawcy, prowadzący zajęcia tematyczne, psycholog, pracownicy obsługi podczas zajęć mają mieć zasłonięte usta i nos.
 6. Uczestnicy projektu podczas zajęć mają mieć zasłonięte usta i nos.
 7. Zakazuje się wstępu na teren Placówek Wsparcia Dziennego osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.
 8. Do danej grupy przyporządkowani są stali wychowawcy.
 9. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Uczestnicy i ich rodziny/opiekunowie oraz pracownicy są informowani o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie.
 11. Do placówki nie przychodzą dzieci oraz pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych.
 12. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takim przypadku należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 14. Jeśli jest taka potrzeba, zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia kontakt poszczególnych grup dzieci.
 15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/ rodzica/ opiekuna, wyrażoną w oświadczeniu ( załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
 16. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości od siebie. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, z którego korzystają dzieci, powinien być regularnie czyszczony lub dezynfekowany po użyciu.
 17. Wychowawca grupy uzgadnia szybką ścieżkę komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami dzieci w razie złego samopoczucia dziecka. Rodzic podczas przebywania dziecka w placówce jest dostępny pod telefonem.
 18. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne. Podczas posiłków oraz poczęstunków organizowanych podczas spotkań tematycznych i okazjonalnych używane będą naczynia i sztućce jednorazowe Wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60 st. C lub je wyparzać.
 19. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore zostaje ono odizolowane, a rodzic poproszony zostanie telefonicznie o natychmiastowe zabranie dziecka do domu.
 20. Podczas zajęć obowiązuje całkowity ZAKAZ używania telefonów komórkowych.
 • 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 

 1. Zapewnia się środki ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe.
 2. Każda placówka wyposażona jest w płyn dezynfekujący do rąk wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie wchodzące osoby dorosłe i dzieci. W zastępstwie dezynfekowania rąk dopuszcza się zakładanie przez wchodzące osoby rękawiczek ochronnych.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Placówek Wsparcia Dziennego widnieją plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 4. Promowane są zasady higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
 • częste i regularnie mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, w trakcie przerw między zajęciami, przed i po spożywaniu posiłku, po skorzystaniu z toalety,
 • konieczność mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;
 • zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;
 • po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do specjalnie w tym celu przeznaczonego pojemnika na odpady;
 • zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;
 • po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek.
 1. Pracownicy obsługi w codziennych pracach porządkowych szczególnie dbają o utrzymywanie  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • 3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu Placówek Wsparcia Dziennego.

 

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, nie przychodzi on do pracy, pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, a także ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Powyższą sytuację niezwłocznie zgłasza telefonicznie kierownikowi projektu.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 niezwłocznie podejmuje się kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. W Placówce Wsparcia Dziennego w Napękowie oraz w Placówce Wsparcia Dziennego w Lechowie wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę (dziecko lub pracownika) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 6. W pozostałych Placówkach Wsparcia Dziennego, tj. Placówce Wsparcia Dziennego w Bielinach, Placówce Wsparcia Dziennego w Porąbkach, Placówce Wsparcia Dziennego w Hucie Podłysicy oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Hucie Nowej uczestnicy oraz pracownicy będą odizolowani w Izolatoriach utworzonych w szkołach.
 7. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka- (załącznik nr 3do zarządzenia).
 8. O zaistniałej sytuacji o której mowa w § 3 ust. 2-4 Wójt Gminy Bieliny lub wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach.
 9. Dalsze kroki podejmuje Kierownik projektu w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i wychowawców Placówki.
 10. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Przygotowano i umieszczono na tablicach informacyjnych numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 12. W przypadku podejrzenia  zakażenia u pracownika, zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w Placówce.
 13. Zaleca się obserwowanie na bieżąco wytycznych i zaleceń przekazywanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.
 14. Informuje się dzieci uczęszczające do placówki oraz personel o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek GIS.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Zasady opisane w 1- 3 obowiązują w przypadku wsparcia dla dzieci i ich rodzin oraz otoczenia w ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego utworzonych w ramach projektu pn. „Bielińskie stacje wsparcia” .

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3