Rekrutacja do Bielińskich Stacji Wsparcia

Zapraszamy do uczestnictwa
w Placówkach Wsparcia Dziennego !
Rekrutacja rozpoczęta!
Gmina Bieliny rozpoczyna proces rekrutacji uczestników/-czek
do Placówek Wsparcia Dziennego

Projekt współfinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:
do 16.09.2022 r.

Projekt swoimi działaniami obejmuje mieszkańców i mieszkanki Gminy Bieliny.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
• dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz członkowie rodzin dzieci i otoczenia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
• uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy maja problemy z nauką, wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, wymagające opieki i wychowania poza rodziną;
• osoby lub ich rodziny, które są objęte wsparciem z tytułu min. jednej przesłanki określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawność, problemy alkoholowe, przemoc, sytuacja kryzysowa, długotrwała lub ciężka choroba;
• osoby wyrażające wolę uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu zajęciach;
• osoby wykazujące zainteresowanie w zakresie zajęć z kompetencji kluczowych Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej Gminy Bieliny www.bieliny.pl oraz Urzędzie Gminy Bieliny,
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pok.2.

Dokumenty do pobrania:

opinia wychowawcy

oświadczenie o statusie ucznia

pomoc społeczna

formularz rekrutacyjny