Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego – zwane dalej „przedszkolami” –  przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

W postępowaniu rekrutacyjnym w 2020 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2019/20 uczęszczały do  przedszkoli. Jeżeli dzieci już uczęszczają do przedszkoli i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021 . Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do 7.02.2020 roku.

Na pozostałe miejsca w przedszkolach przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły, w której funkcjonuje punkt lub oddział przedszkolny.

Wnioski i inne dokumenty do pobrania w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Bieliny oraz stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 biorą udział zamieszkałe w gminie Bieliny dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2017-2014).

Postępowania rekrutacyjne w poszczególnych szkołach przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone Zarządzeniem nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Bieliny z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalneokreślone na podstawie uchwały nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.